Dopravce a jeho zúčtování

Ceny za elektrickou energii:

  Období   Silová trakční elektřina (Kč/MWh) Zajištění dodávky trakční elektrické energie (Kč/MWh)
2023 podle ceny DT OTE 503*
2022 3 112,99 498
2021 1 281,62 979
2020 1 427,18 914
2019 1 482,93 912
*) zajištění dodávky v roce 2023 bez poplatku za POZE

Popis nákupu silové elektřiny a smlouva o dodávkách

Od 1. 1. 2019 je Správa železnic ve smyslu ust. § 23g odst. 2 písm. a) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, poskytovatelem tzv. doplňkové služby dodávek trakční elektrické energie pro potřeby dopravců, kteří využívají závislou trakci, a to na všech elektrizovaných dráhách provozovaných Správou železnic.

Předmětem této doplňkové služby je každoroční nákup trakční elektrické energie ve prospěch dopravce v předpokládaném objemu, který bude odpovídat objemu spotřeby trakční elektrické energie dopravcem vypočítaným podle stavu jeho spotřeby v předchozím roce, a zajištění dodávání trakční elektrické energie na sběrač elektrického hnacího vozidla dopravce, za kterou dopravce hradí Správa železnic cenu za tuto doplňkovou službu dopravcem, která je ve složení ceny za trakční elektrickou energii (zjištěné formou elektronické aukce nákupem na komoditní burze realizovaným Správou železnic – viz podrobnosti v článku 3, 4 a 5 Smlouvy o dodávkách trakční elektrické energie) a ceny za zajišťování dodávání trakční elektrické energie po trakčním vedení Správy železnic na sběrač elektrického hnacího vozidla dopravce.

Každý dopravce musí před započetím odběru poskytované doplňkové služby dodávek trakční elektrické energie uzavřít se Správou železnic písemnou Smlouvu o dodávkách trakční elektrické energie o předmětu a obsahu výše uvedeném.

Dopravce musí mít před uzavřením písemné Smlouvy o dodávkách trakční elektrické energie se Správou železnic uzavřenou písemnou smlouvu o provozování drážní dopravy (viz platné Prohlášení o dráze). Pro detailní informace k uzavření smluvního vztahu kontaktujte:

epodatelnaenergie@spravazeleznic.cz

vzor Smlouvy o dodávkách trakční elektrické energie

Faktura

Daňovy doklad (dále faktura) je zasílán elektronicky ve formátu *.pdf a je opatřen elektronickou pečetí organizace. Součástí  faktury jsou i přílohy č.1 a č.2, která je z pravidla distribuována do konce následujícího kalendářního měsíce pro příslušné fakturační období.

Stručný popis:

  • Příloha č.1 obsahuje souhrnný údaj o celkovém uskutečněném energetickém výkonu v daném měsíci za dopravce včetně dělení na AC/ DC, typ vlaku a informaci o poměru měřených a neměřených spotřeb energie.
  • Příloha č.2 zobrazuje detailní členění jednotlivých měřených spotřeb EHV/EJ dopravcem (není z pravidla shodné s daty použitými k zúčtování) a souhrnný přehled dopravních výkonů neměřených EHV. Je tzv. technickou přílohou faktury jednotlivých EHV/EJ a z důvodu datového objemu není zasílána emailem, ale je k dispozici na datashare Správy železnic.