2.1. Předpis SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů

Předpis SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (dále také jen "předpis") stanovuje všeobecná pravidla a metodiku určování zatížitelnosti železničních mostních objektů pro různě definovanou úroveň její přesnosti a následně uvádí základní pravidla pro ověřování přechodnosti železničního provozního zatížení i pravidla vyhodnocení přechodnosti konkrétních kolejových vozidel.

Předpis sjednocuje postupy a vstupující parametry statických výpočtů konstrukcí železničních mostů, umožňuje využít rezerv v jejich provozuschopnosti, to vše při dodržení nezbytné míry bezpečnosti. Předpis však stále umožňuje individuální inženýrský přístup, který je při statickém posuzování konkrétních objektů nezbytný.

Předpis vychází z Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů z roku 2015, popř. též Služební rukověti SŽDC (ČD) SR5(S) - Určování zatížitelnosti železničních mostů z roku 1995 a bylo do něj promítnuto množství praktických poznatků a zkušeností se zadáváním, zpracováním a vyhodnocováním statických posudků realizovaných v převážné míře externími dodavateli. Autorský kolektiv předpisu reagoval na neustále se vyvíjející vědecké poznání v oboru a na příslušnou odbornou legislativu tuzemskou i evropskou.

Nad rámec předchozí legislativy byly do předpisu doplněny doporučené postupy pro provádění diagnostiky na mostních objektech v členění podle použitých materiálů, neboť kvalitní diagnostika je základním předpokladem správného stanovení zatížitelnosti a následně přechodnosti mostních objektů.

Soubory ke stažení

SŽ S5-1_Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů.pdf (5.3 MB) pdf
Přehled zatížitelnosti částí mostu podle S5-1_2021.docx (27.9 kB) docx