Přejít k obsahu

Energetika

Elektroenergetika Správy železnic, státní organizace 

Výkon činností, vyplývajících z licencí udělených Správě železnic, státní organizaci Energetickým regulačním úřadem na distribuci elektřiny v Lokální distribuční soustavě železnice ( LDSž) a na obchod s elektřinou, zajišťují organizační jednotky Správy železnic. Provoz, údržbu a opravy zařízení LDSž zajišťují územně příslušná Oblastní ředitelství (OŘ) prostřednictvím Správ elektrotechniky a energetiky (SEE).
Je zajišťován nákup a prodej elektřiny včetně všech souvisejících činností, ve smyslu  zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č.  408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění a vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, v platném znění.
Požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění jsou zajišťovány v rámci zabezpečování provozu a údržby LDSž organizačními jednotkami OŘ SEE.
LDSž je vymezena na vstupu předávacími místy mezi sítěmi LDSž a nadřazených distribučních soustav ČEZ Distribuce, a.s., EG. D, a.s. a PREdistribuce, a.s.
Předávací místa mezi těmito sítěmi jsou realizovány na napěťových hladinách nízkého napětí (NN), vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN).
Zásobovací území LDSž se nachází převážně v lokalitách jednotlivých železničních stanic a trakčních napájecích stanicích.
Správa železnic je ve smyslu energetického zákona zčásti konečným odběratelem elektřiny, zčásti provozovatelem lokální distribuční soustavy, který zajišťuje dodávku elektřiny pro externí subjekty na železnici.

Distribuce a prodej elektřiny v LDSž

V současné době prochází zajištění činností distribuce a prodeje elektřiny v LDSž největší změnou od svého vzniku. Je to způsobeno jednak změnami, které vyvolal prodej části podniku Českých drah, a.s. společnosti Správy železnic, jednak restrukturalizace uspořádání Skupiny České dráhy, a.s. (zejména České dráhy, a.s. a ČD Cargo, a.s.). Tyto změny vyvolaly výrazné změny ve struktuře odběrů elektrické energie v jednotlivých železničních stanicích a dalších provozech s tím souvisejících. OŘ zajišťuje osazení elektroměry upravená místa nových odběratelů v rámci LDSž včetně dálkového přenosu naměřených dat.
Cílem je minimalizace odběrných míst LDSž, jejichž spotřeba je určována v současné době po dohodě s odběratelem dohodnutým způsobem.
Pokračování procesu odměření spotřeby a jištění příkonu je nezbytné pro vytvoření podmínek objektivního a nezávislého zúčtování spotřeby elektřiny všem odběratelům LDSž v souladu s požadavky energetické legislativy ČR.
Při realizaci nových staveb železniční infrastruktury je u energetických rozvodů kladen důraz na odměření a samostatné jištění všech druhů spotřeby, zejména s ohledem na očekávaný vstup nových dopravců jak v osobní, tak v nákladní dopravě.
Důsledkem výše uvedeného je výrazný nárůst počtu měřených odběrných míst a tím navýšení kapacitních požadavků na jejich potřebnou obsluhu (odečty, kontroly
atd.).