Odborné služby

Odborné služby zajišťují u JPO HZS Správy železnic provozuschopnost, provozování, údržbu a skladování technických prostředků. Zajišťují seznámení a výcvik s technickými prostředky.

Strojní služba

Zabezpečuje u JPO HZS Správy železnic provozuschopnost, provozování, údržbu a skladování prostředků strojní služby, zejména požárních automobilů a vybraných věcných prostředků požární ochrany, přenosných a přívěsných agregátů, např. motorové stříkačky, plovoucí čerpadla, čerpadla na nebezpečné látky, hydraulické vyprošťovací zařízení, přetlakové ventilátory, odsavače kouře, motorové pily, generátory elektrického proudu apod. s cílem zajištění trvalé akceschopnosti těchto prostředků.

Chemická služba

Udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, zejména zařízení pro práci s nebezpečnými látkami, dekontaminaci, pro detekci plynů a nebezpečných látek a hasiv. Poskytuje odbornou pomoc při zásahu jednotek v prostředí nebezpečných látek.

JPO HZS Správy železnic jsou vybaveny prostředky chemické služby pro zásahovou činnost tj. dýchací technikou – izolačními dýchacími přístroji, kyslíkovými dýchacími přístroji pro práci v železničních tunelech spolu s ochrannými maskami, křísícími přístroji, plynotěsnými protichemickými obleky, kompresory k plnění tlakových lahví dýchací techniky, detektory ke zjišťování nebezpečných plynů, expozimetry, analyzery a dekontaminačními sprchami, apod.

Pro potřeby likvidace mimořádných událostí jsou JPO HZS Správy železnic vybaveny přečerpávacími a utěsňovacími soupravami při narušení těsnosti cisternových vozů a dalšími speciálními čerpadly s hydro nebo elektro pohonem.

Technická služba

Zabezpečuje u JPO HZS Správy železnic. provozuschopnost, používání, zkoušení a kontroly, údržbu a skladování věcných prostředků technické služby, např. hasicí přístroje, hadice, žebříky, osvětlovací prostředky, zvedáky a navijáky, ruční mechanická vyprošťovací zařízení, pneumatické zvedací a těsnicí vaky a ucpávky, záchranné a evakuační prostředky, ruční a ženijní nářadí včetně nejiskřivého provedení, zkratovací soupravy pro práci pod trakčním vedením, osvětlovací balóny a prostředky pro zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou, atd.

Spojová služba

Udržuje provoz linkových a rádiových prostředků na frekvencích Správy železnic a na frekvencích MV HZS ČR pro součinnostní zásahy s JPO HZS ČR.

JPO HZS Správy železnic jsou vybaveny radiovým systémem MOTOROLA a to základnovými, vozidlovými a přenosnými radiostanicemi, ve verzi pro použití v normálním i ex-prostředí.
Telefonní spojení je zajišťováno pevnými linkami umístěnými na jednotlivých JPO HZS Správy železnic a dále mobilními telefony, které mají prioritu v síti operátora (krizové telefony).

Informační služba

Zabezpečuje provoz Informačního systému požární ochrany po hardwarové a softwarové stránce.
Poskytuje podporu provozu celosíťových informačních systémů Správy železnic, státní organizace.
Spravuje databáze a datové sklady HZS Správy železnic a zpřístupňuje je odborným službám a výkonu služby. Podporuje provoz datových sítí i pro spojovou službu HZS Správy železnic.