Ochranné pásmo dráhy

 

Pokyny pro udělení souhlasu se stavbou v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OŘ HKR“) je pověřeno Správou železnic, státní organizace, aby jednalo ve svém obvodě před orgány státní správy a územní samosprávy ve věcech přípravy, realizace, udržování a rušení staveb a technologií, upravených stavebním zákonem a zákonem o dráhách.

OŘ HKR z tohoto titulu vydává pro stavebníky souhrnná stanoviska ke stavbám v ochranném pásmu dráhy, v obvodu dráhy a na dráze.

Stavbou v obvodu dráhy jsou všechny stavby a zařízení v obvodu dráhy, které nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží a musí splňovat technické podmínky a požadavky bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu.

Stavbou v ochranném pásmu dráhy je stavba, která se nachází v prostoru po obou stranách dráhy, vymezeném svislou plochou vedenou u dráhy státní a regionální ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.

Žádost o vydání souhrnného stanoviska je možné podat písemně nebo elektronicky (přílohy ve formátu PDF nebo  JPG) a musí obsahovat tyto náležitosti:

  • identifikační údaje o stavbě, stavebníkovi,
  • vzdálenost stavby od trati,
  • místo stavby (katastrální území),
  • projektovou dokumentaci (situaci v M1 :1000 (500) s výrazným zakreslením projednávané stavby, se zakreslením osy krajní koleje, hranic pozemků a jejich parcelních čísel, podrobnou situaci v místě křížení a souběhu s tratí, příčný řez v místě největšího přiblížení k ose koleje vedený kolmo k ose koleje se zakreslením hranic drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby od osy krajní koleje, technickou zprávu, v případě dotčení drážních pozemků stavbou jejich výpis a snímek z KN,
  • pro stavby a prostory vyjmenované v § 30, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění hlukovou studii zpracovanou na základě měření hluku včetně zpracování výhledové intenzity drážní dopravy (obecné požadavky zde) a závazné stanovisko příslušné krajské hygienické stanice

 

Žádost o souhrnné stanovisko - tiskopis ke stažení.

Elektronické podání žádosti

Podle charakteru stavby může být požádáno o doplnění projektu o další podklady (požárně bezpečnostní řešení stavby, půdorysy obytných objektů apod.). Případné stavební objekty a provozní soubory v majetku Správy železnic, státní organizace, požadujeme zpracovat v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. upřesněnou směrnicí Správy železnic, státní organizace, SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.

OŘ HKR  také zajišťuje přípravu smluv pro zřízení věcných břemen (budoucích i vkladových), nájmy a prodeje v případě nezbytnosti umístění cizího zařízení na pozemky, se kterými má Správa železnic, státní organizace, právo hospodařit. Předpokládaný rozsah zřizovaného věcného břemene musí být vymezen již v projektové dokumentaci (délka uložení, ochranné pásmo vedení apod.).

Bližší informace podají níže uvedení pracovníci:

Jméno Kontakt
Ing. Ivan Kuna, vedoucí oddělení OPD kuna@spravazeleznic.cz
+420 972 342 098
Pavel Coufal coufal@spravazeleznic.cz
+420 972 342 079
Jan Svěcený sveceny@spravazeleznic.cz
+420 972 341 556
Ing. Kristýna Semonská semonska@spravazeleznic.cz
+420 972 342 043
Jakub Krejcar, Dis. krejcar@spravazeleznic.cz
+420 972 342 021
Lukáš Brutar, DiS. brutar@spravazeleznic.cz
+420 972 342 097
Jan Škultéty skultety@spravazeleznic.cz
+420 972 341 515
Oldřiška Havlová, věcná břemena havlova@spravazeleznic.cz
+420 972 341 651

Žádost je možné podat také prostřednictvím e-podatelny:
ePodatelnaORHKR@spravazeleznic.cz nebo datové schránky: uccchjm

Mapa OŘ Hradec Králové - obvody působnosti vyjadřovatelů

Mapa OŘ Hradec Králové - obvody působnosti vyjadřovatelů

Upozorňujeme, že podle § 7 odst. 3 a § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění, je nutné požádat také Drážní úřad o vydání souhlasu se zřízením stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy / v obvodu dráhy. O souhrnné stanovisko Správy železnic a souhlas Drážního úřadu je možno žádat souběžně.