Ochranné pásmo dráhy

Informace pro vydávání souhrnných stanovisek Správy železnic ke stavbám v obvodu a ochranném pásmu dráhy (ve smyslu zákona č. 266/94 sb. – Zákon o drahách v platném znění)

Obecná ustanovení:

Ochranné  pásmo dráhy je prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od obvodu dráhy (hranic pozemků dráhy).

Každá stavba, terénní úpravy, atd.  musí být  řádně projednána se  Správou železnic, státní organizací (účastník řízení) a příslušným Drážním úřadem a musí splňovat  technické podmínky a požadavky bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a to i v případě, kdy dle stavebního zákona nevyžaduje povolení stavby.

Postup při podání žádosti o vydání souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace

Stavebník, popř. pověřená osoba zašle písemně v tištěné podobě nebo osobně předloží žádost (viz příloha č.1) na Správě železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem (Je zapotřebí uvést adresu žadatele s udáním kontaktních údajů, tj. emailovou adresu, telefonní spojení, popř. plnou moc pro osobu nebo organizaci zajišťující pro stavebníka projednání stavby) o vydání Souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace a jedno paré zjednodušené projektové dokumentace, které bude vráceno potvrzené zpět (Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace zahrnuje i vyjádření k sítím).

Výše uvedené požadujeme doručit na adresu Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03  Ústí nad Labem.

Dále můžete také využít elektronického podání žádosti na adrese:
https://ochrannepasmodrahy.spravazeleznic.cz/zadost 

Obsah zjednodušené projektové dokumentace:

  • situaci stavby zasahující do obvodu a do ochranného pásma dráhy v měřítku 1:1000 (1:500) se zákresem stavby, parcelních čísel pozemků včetně katastrálního území, s uvedením polohy stavby vzhledem ke staničení (drážní kilometr) železniční trati, (u všech staveb nutno doložit alespoň jednu situaci celé stavby a dále dílčí úseky staveb, které se budou nacházet v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy. Ochranné pásmo dráhy je nutné vyznačit do situace.
  • řez kolmo na osu koleje vedený objektem (stavbou) a tělesem dráhy v místě největšího přiblížení ke trati v měřítku 1:100 popř. 1:200.  
  • u křížení stavby se železniční tratí požadujeme předložit řez v měřítku 1:100, popř. 1:200 vedený kolmo k ose koleje s uvedením navržené vzdálenosti horní části  povrchu chráničky k horní ploše pražců, situaci v měřítku 1:100, dále situaci 1:200 s uvedením vzdáleností obou konců chráničky od osy koleje a od hrany drážního tělesa nebo příkopu s uvedením velikostí a hloubkou protlakových jam (startovací a cílová). Při křížení mostních objektů nebo propustků nutno uvést nejmenší vzdálenost od obou opěr a vzdálenost chráničky od spojnice konců mostních křídel včetně hloubky uložení chráničky. Zejména je nutno uvést dimenzi chráničky.
    Upozorňujeme na to, že chráničky, štoly a kolektory musí být navrženy tak, aby vyhovovaly zatížení podle normy a to po celou dobu provozu chráničky i dráhy. Chráničky se mají zřizovat protlakem. Při protlačování musí být krytí chráničky nejméně 1,50 m od pláně tělesa železničního spodku, což je min. 2,00 m od horní plochy pražce. Chránička, štola nebo kolektor musí být vybudovány v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje.
  • technickou zprávu s uvedením stavebníka, názvem stavby, stručným popisem koncepce stavby, pro jaké řízení má být souhrnné stanovisko vypracováno, soupis dotčených pozemků ve vlastnictví ČR-SŽDC, s.o., požadavky na zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a podmínky na ochranu dráhy před stavební činností budoucí stavbou a jejím provozováním, uvedení případného napojení na kanalizaci, zdroje vody, elektrickou energii, plyn, telekomunikace a dopravní sítě, způsob likvidace srážkových vod, popis  terénních úprav, zajištění bezpečnosti stavby a železniční dopravy, požadavky na výluky, požadavky dle zákona 258/2000 Sb., zákona o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a zároveň zajištění hygienických limitů dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č.2), organizaci výstavby – charakteristika staveniště, jeho uspořádání, přístupy na staveniště včetně ploch pro zřízení staveniště atd., u vodohospodářských staveb při styku vodoteče s drahou hydrotechnický výpočet s posouzením kapacity objektů SŽDC, s.o. na 50 nebo 100 letou vodu, posouzení rozhledových poměrů v blízkosti železničních přejezdů a přechodů dle ČSN 736380 atd.
  • kopii (kopie) snímků pozemkové mapy pozemků dotčených stavbou.


Na podkladě výše uvedeného Správa dopravní cesty Ústí nad Labem zpracuje  souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace

Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace nenahrazuje souhlas příslušného drážního úřadu se zřízením stavby podle § 7 odst. 3  nebo § 9 odst. 1 zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění ani souhlas  příslušného stavebního úřad (doporučujeme zaslat až po zpracování Souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace). Dle konkrétní situace bude souhrnné stanovisko Správy železnic obsahovat řešení hluku a majetkoprávních vztahů.

Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace a vyjádření Správy železnic, státní organizace k existenci sítí  bude vždy obsahovat vyjádření ČD - Telematika a.s., (toto vyjádření Vám bude zasláno jako příloha).

Budou-li dotčeny pozemky, stavby a zařízení ve vlastnictví ČD, a.s (popř. pozemek ve vlastnictví ČD, a.s. bude pozemkem sousedním) je nutné, aby si žadatel vyžádal i stanovisko ČD, a.s. Adresa: Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové 500 02, telefon: +420 972 341 020, email: HKRsek@rsm.cd.cz. Tyto žádosti je možno zaslat souběžně jak na Správu železnic, státní organizaci tak na ČD,a.s..

Kompetence:

Zpracováním souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace a vyjádření Správy železnic, státní organizace k existenci sítí jsou za oblast  Oblastního ředitelství Ústí nad Labem v působnosti dle přiložené mapy pověřeni:
 

Jméno Kontakt
Kolařík Milan kolarikm@spravazeleznic.cz
+420 972 422 223
Mgr. Pokoš Ctibor pokos@spravazeleznic.cz
+420 972 422 226
Ing. Pokošová Zdenka MBA pokosova@spravazeleznic.cz
+420 972 424 580
Sonnenbergová Jana sonnenbergova@spravazeleznic.cz
+420 722 984 620
Horský Michael horskym@spravazeleznic.cz
+420 727 840 453

Mapa působnosti