Jak se organizují výluky?

Správa železnic, státní organizace, musí v souvislosti s údržbou a modernizací železničních tratí mnohdy přistupovat k omezení provozu vlaků v dotčeném úseku. Přestože víme, že taková opatření komplikují Vaše cesty a plány, jedná se o nedílnou součást bezpečného zajištění většiny železničních staveb i údržby provozovaných tratí. Správa železnic se v rámci své působnosti snaží, aby byl vliv výluk na dopravce a cestující co nejmenší.


Jak se plánují a organizují výluky?

Sestava plánu výluk je výsledkem koordinované práce odborných složek Správy železnic, které pečují o bezpečné a bezporuchové provozování rozličných částí železniční infrastruktury (kolejí, trolejového vedení, zabezpečovací zařízení atp.). Jednotlivé opravné a modernizační akce jsou do plánu výluk zařazovány podle aktuálního technického stavu konkrétního prvku infrastruktury, případně podle nastaveného harmonogramu údržby.

Druhou částí sestavy plánu výluk je jejich časová koordinace tak, aby dopad výluk neovlivnil provoz vlaků osobní i nákladní dopravy nad přiměřenou míru. V této fázi Správa železnic prověřuje možnosti vzájemného souběhu jednotlivých akcí a jejich vliv na provoz vlaků a plnění jízdního řádu.

Plán je nutné projednat…

Správa železnic je při plánování výluk vázána nejen aktuálním technickým stavem železničních tratí a zájmy dopravců, ale samozřejmě i národní legislativou a legislativou EU, která provozovateli dráhy nařizuje projednat výluky s dopravci a objednateli dopravy a následně je předložit ke schválení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, který jejich konání povoluje. Správa železnic s dopravci projednává výluky v různých časových obdobích. Ty nejrozsáhlejší a s největším provozním vlivem až ve dvouletém předstihu. Finální upřesnění probíhá čtyři měsíce před zahájením konání konkrétní akce. Dopravci díky tomu mají dostatek času a příležitostí ke stanovení opatření k provozu svých vlaků na železniční síti, ať již jde o náhradní dopravu (ND), odklonové trasy vlaků i na informování svých cestujících. Správa železnic může tato opatření ovlivňovat jen v omezené míře – proto je nutné se na jednotlivá spojení a výluková opatření informovat u konkrétního dopravce.

Proč vznikají zpoždění při výlukách?

Na vícekolejných tratích jsou výluky zpravidla organizovány tak, aby zůstala vždy jedna traťová kolej mezi dvěma sousedními stanicemi sjízdná, byť sníženou rychlostí kvůli zajištění bezpečnosti pracovníků na trati. Tato technologie umožňuje zachovat provoz vlaků přes výlukou dotčené místo a mnohdy se taková výluka obejde bez odklonové vozby nebo náhradní dopravy autobusem. Na druhou stranu je zřejmé, že na trati vzniká úzké místo, kterým nemohou projet všechny spoje ve svých plánovaných časových polohách. Zaměstnanci úseku operativního řízení – zejména dispečeři a výpravčí Správy železnic – se při organizování dopravy snaží, aby počet vlaků projíždějících přes takto postižené místo byl co nejvyšší (při minimalizaci jejich celkového zpoždění). Díky tomu se vlaky kumulují před místem výluky a čekají, aby dotčeným místem projely ve sledu za sebou nejprve v jednom směru a následně ve směru opačném. Právě toto čekání má na případném zpoždění významný podíl.