Přejít k obsahu

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR

Interreg SN-CZ

Železniční spojení Praha – Drážďany je součástí koridoru hlavní evropské dopravní sítě Orient/East-Med. Kapacita tohoto spojení je však omezená zejména v oblasti labského údolí, kde ji již nelze zvýšit. 

Česká i saská strana jsou si vědomy velkého významu tohoto železničního spojení, stejně tak i Evropská unie, která na celý projekt poskytla finanční pomoc z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tímto projektem všechny zúčastněné strany chtějí uskutečnit další stupeň přípravy pro nové železniční spojení mimo labské údolí a zlepšit spolupráci orgánů a institucí.

S novým železničním spojením jsou spojovány následující společné cíle:

 • Větší kapacita pro železniční nákladní i osobní dopravu
 • Kratší jízdní doby pro železniční osobní dopravu mezi Drážďany a Ústím nad Labem s pokračováním do Prahy
 • Ochrana labského údolí proti hluku převedením železniční nákladní dopravy na nové železniční spojení
 • Oddělení železniční nákladní a dálkové železniční osobní dopravy na české straně v úseku Ústí nad Labem – Praha
 • Napojení České republiky na evropský vysokorychlostní systém 
 • Vedení trasy tak, aby bylo minimalizováno riziko zaplavení trati v případě povodní 


Ze strany Svobodného státu Sasko budou dosavadní přípravné práce i výsledky projektového návrhu použity jako podklad pro další posouzení a vyhodnocení tohoto záměru v rámci Spolkového plánu dopravních cest (BVWP).

Hlavním přínosem tohoto projektu je zejména zintenzivnění a prohloubení spolupráce českých a německých institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy v souvislosti s plánovanou vysokorychlostní železniční tratí Drážďany – Ústí n/L – Praha. Dále jde o získání informací z odborných analýz důležitých pro rozhodování institucí v obou zemích při plánování rozvoje dopravy a občanské vybavenosti, prohloubení znalostí místních poměrů a potřeb občanů v sociální a ekonomické oblasti a návrhy přínosů kvalitní a moderní dopravy.

Mimo dopravní a socio-ekonomické sekce je třetím pilířem projektu sekce geologická, jejímž cílem je odborné posouzení geologické stavby území, kterým vysokorychlostní trať povede, včetně geologického 3D modelu zkoumaného území.

Všechny výše zmíněné činnosti cílí na usnadnění realizace vysokorychlostní trati Praha – Drážďany, která přinese zejména následující zlepšení:

 • Zkrácení doby jízdy z Ústí n/L do Drážďan, resp. z Prahy do Berlína
 • Lepší napojení Saska a severozápadu Čech na síť dálkové železniční dopravy v Evropské unii
 • Snížení hlukové zátěže v turisticky atraktivním regionu Česko-saské Švýcarsko
 • Zvýšení kapacity nákladní dopravy
 • Užší hospodářská a kulturní spolupráce mezi ČR a Německem 
 • Podpora zaměstnanosti
 • Zlepšení dopravního toku v centrální oblasti koridoru Východního středomoří