Ekologické aktivity Správy železnic

Správa železnic se zařadila mezi ekologicky odpovědné firmy. Zasazuje se o úspory energií, v souladu se zavedeným systémem managementu hospodaření s energií podle normy ISO 50001:2018 nastavujeme cíle a cílové hodnoty vedoucí ke zlepšení energetické hospodárnosti pro daný kalendářní rok. Dále omezujeme spotřebu papíru, správně třídíme odpad a do ochrany životního prostředí se zapojujeme i vlastními ekologickými počiny a aktivitami.

Ilustrační obrázek eko

V letošním roce máme jako organizace za cíl zapojit se do vzdělávacího projektu ochrany životního prostředí Zodpovědná firma. Jeho organizátorem je EKO-KOM, který podporuje vzdělávání v oblasti třídění odpadu. Pomocí tohoto projektu můžeme dát veřejnosti vědět, že se chováme ke svému okolí zodpovědně a děláme něco užitečného pro životní prostředí.
 

Akční plán pro údržbu zeleně podél železničních tratí

Dalším aktivitou jsou Dlouhodobé plány péče jako jedna z dílčích částí pilotního projektu Akční plán pro údržbu zeleně podél železničních tratí – koncepčního dokumentu Správy železnic pro management a údržbu zeleně, zejména pak dřevin. Metodicky vycházíme z obdobných plánů zpracovávaných pro zvláště chráněná území. Cílem je pravidelnou údržbou a postupným tvarováním krajiny dosáhnout po 10 až 15 letech takového charakteru okolí železničních tratí, který bude vyhovovat jak z hlediska bezpečného provozu dráhy, tak i zachování, resp. zvýšení biodiverzity. Nastavením tzv. přechodových pásem budou vytvořeny podmínky pro pozvolný přechod z keřového patra do patra nízko vzrůstných dřevin. Očekáváme, že následný vývoj takto modelované krajiny bude vyžadovat pouze minimální zásahy a údržbu.

Správa železnic se aktivně zabývá také náhradou přípravků na bázi glyfosátu, které jsou aplikovány k eliminaci růstu plevelů na železniční dopravní cestě. Odbornou studií bude v podmínkách české železniční sítě ověřena možnost využití nových poznatků evropských železnic a zhodnocení výsledků výzkumu UIC (Mezinárodní železniční unie). Cílem je odpovědná příprava na možnou změnu pravidel aplikace chemických látek na železnici po roce 2022 v návaznosti na jednání o prodloužení platnosti použití látek na ochranu rostlin na bázi glyfosátu. Od nových, alternativních metod údržby vegetace na železnici si slibujeme, že budou mimo jiné šetrnější k jednotlivým složkám životního prostředí s minimalizací případných dopadů na biodiverzitu.

S cílem získat přesné informace o možné přítomnosti azbestu byla v roce 2021 zadána veřejná zakázka na analýzu objektů Správy železnic s potenciálním výskytem tohoto nebezpečného materiálu. Jedná se o první fázi rozsáhlejšího průzkumu týkajícího se až několika stovek objektů s připravovaným stavebním zásahem.

Sázíme

Za každý vykácený strom u trati jeden nový do školky

Zásahy chceme přírodě vrátit i s úroky. V rámci spolupráce s Lesy České republiky vybíráme lokality vhodné pro výsadbu nových stromů s cílem vysázet každoročně alespoň stejný počet zeleně, kterou kvůli bezpečnosti a provozuschopnosti dráhy musíme eliminovat. Do tohoto projektu se zapojují pracovní týmy ze všech jednotek Správy železnic. První akce se konaly v září 2020 ve Slavětíně u Olomouce a v obci Česká u Brna. V roce 2021 jsme sázeli v měsíci říjnu, a to v revíru Sulislav u Stříbra a v obci Nový Ples na Náchodsku. Vždy se sází podle potřeb dané Lesní správy, nejvíce dub, buk nebo borovice. Na každé akci vysadíme přibližně 5 000 sazenic.

Uklízíme

Celosvětový den úklidu

Odlehčit přírodě a zbavit ji nahromaděného odpadu chceme i prostřednictvím této dobrovolnické úklidové akce. V rámci ní se snažíme eliminovat černé skládky a nepořádek podél tratí a kolem výpravních budov. Do projektu se může zapojit každý náš zaměstnanec včetně rodiny po celém Česku.

To ale rozhodně neznamená, že se na železnici uklízí pouze v září. Naopak. Jednotlivá oblastní ředitelství Správy železnic realizují během celého roku řadu aktivit zaměřených na úklid odpadků. Vedle mimořádných akcí se samozřejmě kolejiště i nástupiště či další nádražní prostory čistí v rámci pravidelného úklidu či údržbových prací.

Chráníme

Do práce na kole nebo po svých

Pravidelně se připojujeme k výzvě Do práce na kole, která probíhá každý rok v květnu a v září. Za nás doplňujeme týmovou výzvu o cestu do práce po svých. Protože ne všichni mají kolo nebo možnost přijet na něm do práce, ale každý může vyrazit pěšky, tedy udržitelně a aktivně. Rádi bychom motivovali ostatní ke zdravému pohybu a ulehčili tak i životnímu prostředí.

 

Ekologické reklamní předměty

Splňujeme požadavky dlouhodobé udržitelnosti, a proto volíme ekologicky šetrná řešení i při nákupu propagačních materiálů a předmětů. Ty jsou vyrobené z recyklovaných surovin.

Myslíme na budoucnost a snižujeme vznik a produkci odpadu i v rámci našich akcí, nepoužíváme plastové obaly a nádobí.

Třídíme

Zelená kancelář

V administrativních budovách Správy železnic běží projekt Zelená kancelář. V jeho rámci byly zredukovány koše v místnostech a v každém patře byly umístěny nádoby na tříděný odpad. Klíčem k úspěchu je motivace. Prvním krokem, jak začít s tříděním odpadu, je tedy zjistit si informace, kde jsou koše a kontejnery, do nichž se vytříděný odpad z kanceláří shromažďuje. 

Netřídí ale pouze zaměstnanci Správy železnic, nýbrž i cestující na našich nádražích a zastávkách, protože samozřejmostí jsou koše na tříděný odpad.

Odpovědnost za snižování odpadu začíná především u každého z nás.

Snižujeme spotřebu energie

Ke snižování spotřeby energie může přispívat každý zaměstnanec svým chováním. Proto v naší organizaci vypínáme kopírku a počítače, netiskneme zbytečně, zhasínáme na chodbě, kromě toho šetříme vodou v kuchyňkách a na toaletách.