Přihláška

Autor přihlašuje své fotografie prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

v předmětu musí být uvedeno FOTOSOUTĚŽ Správy železnic a příslušná kategorie.
V kolonce Zpráva musí být uveden název každé přihlášené fotografie a kontakt na autora fotografií (adresa, telefon, e-mail).

Komponenty (soubory)
Souhlasím s podmínkami odeslání *
* Povinné hodnoty
  • Autor fotografie prohlašuje, že při pořizování snímku neporušil příslušná ustanovení zákona o drahách, zejména respektoval zákaz vstupu na místa veřejnosti nepřístupná. Autor dále prohlašuje, že se zdržel jednání, které by mohlo rušit nebo ohrozit provozování dráhy a drážní dopravy a nečinil nic, co by mohlo mít za následek vznik škody na součástech dráhy nebo na drážním vozidle, či co by mohlo narušit veřejný pořádek. Autor v rámci pořízení fotografie neohrozil svoji bezpečnost.
     
  • Autor prohlašuje, že je výlučným vlastníkem autorských práv k níže uvedeným fotografiím. Autor tímto poskytuje Správě železnic, státní organizaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka 48384 (dále jen Správa železnic) nevýhradní licenci na dobu neurčitou k fotografii, zobrazenou v příloze č. 1 tohoto prohlášení (dále jen dílo, fotografie) a to bezúplatně. Tedy výslovně Správu železnic opravňuje k výkonu práva v jakýchkoliv formách dílo užít, a to v neomezeném rozsahu. Správa železnic může výše uvedenou fotografii zejména rozmnožovat, je oprávněna originál fotografie či její rozmnoženinu rozšiřovat, pronajmout, půjčit, vystavovat a může sdělovat dílo veřejnosti, přičemž bude vždy uvedeno jméno autora.