Informace zveřejňované o povinném subjektu

1. Úplný název povinného subjektu

Správa železnic, státní organizace       

2. Důvod a způsob založení

Vznik Správy železnic

3. Organizační struktura     

Internetové stránky s organizační strukturou

4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní poštovní adresa      

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00  PRAHA 1     

4.2 Adresa úřadovny

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00  PRAHA 1     

4.3 Úřední hodiny    

Po - Pá 8:30–13:30 

4.4 Telefonní čísla   

+420 222 335 711 – recepce        

4.5 Čísla faxu

+420 222 335 298   

4.6 Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem   

http://www.spravazeleznic.cz

4.7 Adresa e-podatelny

epodatelna@spravazeleznic.cz 

4.8 Další elektronické adresy        

info@spravazeleznic.cz 

5. Případné platby lze poukázat    

platební údaje jsou vždy součástí výzvy k úhradě nákladů       

6. IČ  

70994234     

7. DIČ

CZ70994234 

8. Dokumenty        

8.1 Seznamy hlavních dokumentů 

Internetové stránky s hlavními dokumenty

8.2 Rozpočet 

Internetové stránky s ekonomickými údaji 

9. Žádost o informace       

Internetové stránky s podrobnými informacemi 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna:

Dlážděná 1003/7, 110 00  PRAHA 1

epodatelna@spravazeleznic.cz 

11. Opravné prostředky     

Proti rozhodnutí Správy železnic, státní organizace, o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Lhůta pro podání odvolání je 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Správa železnic, státní organizace, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

Nesouhlasí-li žadatel s postupem Správy železnic, státní organizace, při vyřizování žádosti, může podat u Správy železnic, státní organizace, do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace písemně nebo ústně stížnost. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, Správa železnic, státní organizace, předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám nevyhoví. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.  

12. Formuláře        

Internetové stránky s formuláři

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy 

zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 sb. o dráhách, a zákona č.77/1997 o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,       

15. Úhrady za poskytování informací       

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací   

Sazebník úhrad 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací       

16. Licenční smlouvy 

16.1 Vzory licenčních smluv     

16.2 Výhradní licence        

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.         

Internetové stránky s výročními zprávami