GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000090
Místo realizace: Pardubický kraj
Datum zahájení projektu: 21. červen 2017
Datum ukončení projektu: 16. prosinec 2018
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 09. srpen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 219 709 302 Kč
Schválený příspěvek EU: 141 468 546 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného pokrytí železničních tratí v úseku Ústí nad Orlicí - Lichkov - st.hr. ČR/PL - Dolní Lipka požadovanou úrovní signálu. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména bude zajišťovat komunikaci s jedoucími vozidly v daném úseku stavby.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Projekt by měl zajišťovat mobilní telefonní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu, tj. základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin - posun, konference, dispečerské okruhy apod. Realizací projektu dojde k plnému pokrytí tratě signálem GSM-R v kvalitě, odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network), potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně L2. Provoz sítě musí být slučitelný s rádiovou komunikací používanou v mezinárodním železničním provozu.