GSMR-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000108
Místo realizace: Jihočeský kraj
Datum zahájení projektu: 01. leden 2018
Datum ukončení projektu: 30. červen 2019
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 16. leden 2018
Celkové schválené náklady projektu: 376 199 917 Kč
Schválený příspěvek EU: 238 886 028 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Obsahem stavby je vybudování základnových stanic BTS (Basic Transceiver Station) pro zajištění nutného pokrytí železničních tratí v úseku České Budějovice - České Velenice a České Budějovice - Horní Dvořiště požadovanou úrovní signálu. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména bude zajišťovat komunikaci s jedoucími vozidly v daném úseku stavby. Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifickým cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Projekt by měl zajišťovat mobilní telefonní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu, tj. základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin - posun, konference, dispečerské okruhy apod. Realizací projektu dojde k plnému pokrytí tratě signálem GSM-R v kvalitě, odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network), potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně L2. Provoz sítě musí být slučitelný s rádiovou komunikací používanou v mezinárodním železničním provozu.