Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000113
Místo realizace: Plzeňský kraj
Datum zahájení projektu: 30. listopad 2017
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2018
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 19. únor 2018
Celkové schválené náklady projektu: 140 112 659 Kč
Schválený příspěvek EU: 79 574 060 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Obsahem projektu je rekonstrukce mostu v km 1,429 na regionální jednokolejné trati Pňovany - Bezdružice (s označením v j.ř. číslem 177). Napojení této trati je v žst. Pňovany na III. tranzitní koridor. V současné době zajíždějí vlaky z této tratě přímo do Plzně. Realizací projektu dojde k odstranění špatného stavebně-technického stavu mostu, který snižuje přechodnost celého traťového úseku. Rovněž snížení rychlosti, které bylo na mostě zavedeno, bude rekonstrukcí odstraněno. Cílem projektu je opětovné dosažení traťové třídy min. C3 v celém úseku, zajištění traťové rychlosti přes most 50 km/h, zajištění prostorové průchodnosti VMP (volný mostní průřez) 2,5, vymístění pěších a cyklistů z prostoru kolejiště díky nové lávce, která bude konzolovitě přikotvena k nosné konstrukci železničního mostu. Lávka bude realizována na základě požadavku Plzeňského kraje v rámci rekonstrukce mostu, neboť z konstrukčních důvodů není možné jednotlivé stavební práce oddělit. Plzeňský kraj bude hradit veškeré projektové a stavební práce týkající se realizace lávky. Z důvodů směrového vedení tratě v úseku mostu, kde před a za mostem jsou poloměry oblouku R=199 m resp. R=200 m není možné tudy jezdit rychlostí větší jak 50 km/h pro současná vozidla Regionova. V případě modernizace vozového parku (např. vozidla ř.844) bude možné rychlost přes most zvýšit na 55 km/h. Rychlost 60 km/h není v úseku Pňovany - Trpísty zatím bez zásadní směrové úpravy tratě (změny poloměrů oblouků), rekonstrukce zab.zařízení a modernizaci vozového parku možná.