Přejít k obsahu

Environment - ochrana životního prostředí

Železniční doprava je považována za ekologického premianta, ale i u tohoto typu přepravy existují negativní dopady na životní prostředí, které je třeba minimalizovat. Jde o hluk, vibrace, prašnost a znečišťování ovzduší nebo vznik odpadů.

Ilustrační obrázek eko

Kromě dodržování rozsáhlé evropské a národní legislativy, která se k oblasti ekologie váže, se Správa železnic snaží v rámci své společenské odpovědnosti zlepšovat stav životního prostředí a dosáhnout tak dlouhodobého udržitelného rozvoje.

 • Snižujeme vznik a produkci odpadů
 • Chráníme přírodu a krajinu
 • Chráníme veřejné zdraví od nepříznivých účinků hluku a vibrací
 • Dbáme na ochranu vod
 • Přispíváme k ochraně ovzduší
 • Realizujeme vlastní ekologické aktivity
   

Celkové neinvestiční náklady vynaložené Správou železnic na oblast životního prostředí přesáhly v roce 2021 půl miliardy korun. Investiční náklady na protihlukovou ochranu při modernizaci tratí pak dosáhly 223 milionů korun.

Další investiční náklady, které se týkají především plánované činnosti na údržbu budov v majetku Správy železnic a díky snížení jejich energetické náročnosti rovněž přispívají k ochraně životního prostředí, byly v roce 2021 vyčísleny na 73 milionů korun.

Snižujeme vznik a produkci odpadů

Uvědomujeme si, že odpady a obaly produkované ve velkém množství mohou představovat riziko jak pro lidské zdraví, tak pro ekosystémy a životní prostředí. Během své každodenní činnosti se proto snažíme vzniku odpadů předcházet a omezovat jejich množství. Důraz klademe také na druhotné využití odpadů, jejich odstranění u nás zaujímá až poslední možnost.

 • Předcházení vzniku odpadů
 • Příprava k opětovnému použití
 • Recyklace odpadů
 • Jiné využití odpadů, například energetické

Díky těmto krokům se nám postupně daří snižovat produkci směsného odpadu, a naopak zvyšovat podíl tříděného odpadu.

Předcházet vzniku odpadů se snažíme zpětným odběrem použitých výrobků. K recyklaci předáváme například akumulátory, baterie, knoflíkové články a napájecí sady, pneumatiky, osvětlovací zařízení nebo malé a velké spotřebiče.

O maximální využití druhotných surovin před produkcí odpadu se snažíme i v rámci realizace staveb. Materiál, který je vytěžen na stavbě a nestává se odpadem, je dále využit  při provádění prací. Jedná se hlavně o součásti železničního svršku a ostatní určený materiál. Ten tvoří zejména dřevěné a betonové železniční pražce, kamenivo, zemina, kolejivo a výhybky.

Chráníme přírodu a krajinu

Posláním Správy železnic je udržovat provozuschopnou a bezpečnou železnici. S tímto úkolem je nedílně spjatá i údržba doprovodné zeleně v okolí dráhy. Jedná se zpravidla o eliminaci nepůvodních dřevin nízké ekologické i estetické hodnoty, které v případě pádu do trati představují vysoké bezpečnostní riziko.

Naším cílem je proto preventivně bránit mimořádným událostem vznikajícím v důsledku těchto jevů a postupně měnit stávající vegetaci v okolí železnice tak, aby vyhovovala bezpečnému a plynulému provozu s možností zachování stávajících migračních tras a útočišť pro zvěř.

Chráníme veřejné zdraví od hluku

S jízdou vlaků bezprostředně souvisí i výskyt nadlimitních hladin hluku a vibrací, které intenzivně vnímají zejména obyvatelé žijící v blízkosti dráhy. Prostřednictvím modernizací, rekonstrukcí a oprav tratí se proto snažíme o jejich snížení. Přínosem bývá zejména:

 • Zřízení bezstykové koleje
 • Výměna tuhého upevnění kolejnic za pružné
 • Instalace dalších protihlukových opatření – např. protihlukových stěn
 • Podpora modernizace nákladních vozů
   

Intenzivně se zabýváme i prověřováním alternativních způsobů snižování hluku v podobě nízkých protihlukových clon, kolejnicových absorbérů nebo prostřednictvím nejnovějšího řešení – takzvané pražcové protihlukové clony. Provedení řádného posouzení hlukové zátěže požadujeme také již v průběhu projednávání staveb umisťovaných do ochranného pásma dráhy.

Ochrana vod

Během provozu výpravních budov a dalších objektů, kde nakládáme s vodami, je naším cílem ochrana vodních zdrojů a zabezpečení jejich hospodárného a účelného užívání.

Při vypouštění čištěných odpadních vod pravidelně zjišťujeme míru znečištění. Rozbory vod se snažíme využívat lokální firmy, abychom minimalizovali dopravu vzorku do laboratoří. Dále podporujeme napojení objektů na kanalizační řad zakončený centrální čistírnou. U odběru podzemních vod ze studní kontrolujeme soulad jejich odebraného množství a hodnot uvedených v povolení, a to zejména během panujícího období sucha.

Znečištění podzemních vod v lokalitách, kde jsou odstavována hnací kolejová vozidla, předcházíme pokládkou sorpčních textilií. Tento druh materiálu následně zamezuje, aby se drobné úkapy provozních kapalin z těchto vozidel dostaly do podloží a následně znečistily podzemní vody. Schopnost filtrace a sorpce tohoto materiálu významně pomáhá k zamezení vstupu závadných látek do půdy i vod.

Před startem stavebních prací klademe důraz na respektování podmínek platných v ochranných pásmech vodních zdrojů i v záplavových územích. V souladu s principem zadržování vod v krajině upřednostňujeme zasakování dešťových vod před jejich svedením do jednotné kanalizace.

Ochrana ovzduší

Abychom bránili znečišťování ovzduší, vyměňujeme postupně zdroje s vyšším emisním zatížením za nové, nízkoemisní zdroje, které splňují 4. emisní třídu podle ČSN EN 303-5Z.

Snažíme se také přecházet na šetrnější paliva, jako je například zemní plyn, a využívat obnovitelné zdroje. Z celkem 2200 evidovaných zdrojů v rámci Správy železnic mají naprostou převahu zdroje plynové.

To, že je železniční doprava šetrná k životnímu prostředí a vyprodukuje až 8x nižší množství CO2 oproti automobilové, už ví snad každý.