VRT Jižní Morava

Vysokorychlostní trať Jižní Morava je součástí mezinárodního spojení České republiky s Rakouskem a Slovenskem a v širším pojetí náleží do spojnice hlavních měst zemí V4.
Mapa VRT Jižní Morava
Přinese zásadní zvýšení kapacity v silně vytíženém úseku koridorové trati a zkrácení cestovních dob na trase Brno – Břeclav pro vnitrostátní i mezinárodní vlaky. Využita bude všemi dálkovými spoji tak, aby stávající koridorová trať měla dostatečnou kapacitu pro další rozvoj příměstské i nákladní dopravy.
 

Rychlé spojení:   

RS 2 VRT Brno – Břeclav – Slovensko

Úsek: 

Modřice – Rakvice

Délka: 

41 km

Maximální rychlost: 

320 km/h

Provoz: 

osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h

Zahájení stavby: 

předpoklad 2027

Uvedení do provozu: 

předpoklad 2030

Stavebně se jedná o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečené evropským zabezpečovacím systémem ETCS.

V přípravě je kladen silný důraz na vztah k chráněnému území soustavy NATURA 2000 v oblasti Vranovického lesa, čemuž je přizpůsobeno jak vedení trati, tak v následujících krocích také technické řešení.

Jižně od Rakvic proběhne modernizace stávající trati pro rychlost 200 km/h tak, aby tyto dvě stavby tvořily ucelené řešení. Na trasu VRT může v budoucnu navázat přeshraniční úsek VRT na Slovensko.

Mapa VRT Jižní Morava

Aktuální stav přípravy stavby

Jaké konkrétní kroky Správa železnic nyní realizuje a které připravuje pro nejbližší období, je znázorněno v harmonogramu níže.

Schéma fáze přípravy VRT

Zákres pracovní trasy VRT

Trasa VRT Jižní Morava ze studie proveditelnosti zakreslená do letecké mapy je na obrázcích níže. Svahy zářezů jsou znázorněny hnědě, svahy náspů zeleně, trať samotná červeně. Trasování VRT se bude v dalších stupních dokumentací upřesňovat, stejně jako protihluková opatření, přeložky komunikací, polohy a délky přemostění a další prvky a detaily.

Trasa VRT ve větším detailu je k vidění v  prezentacích z projednání v jednotlivých obcích, které jsou publikovány ZDE