Než se kopne do země…

Příprava tak rozsáhlého projektu není v podmínkách české a evropské legislativy jednoduchou záležitostí. Slavnostnímu poklepání základního kamene předchází mnoho náročných procesů, přičemž k některým z nich je nezbytné se vracet i opakovaně. Zde je pro ilustraci představen celý průběh přípravy stavby včetně všech stupňů povolovacího procesu, projektové dokumentace a dalších kroků.

Dokumentace a povolovací procesy

  • Studie proveditelnosti (SP) – hledání optimálního řešení (schvaluje Centrální komise Ministerstva dopravy)
  • Záměr projektu (ZP) – rozpracování jedné varianty řešení včetně nákladů a ekonomického hodnocení (schvaluje Centrální komise Ministerstva dopravy)
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – podrobnější stupeň umožňující posoudit zásahy do území, podklad pro zahájení územního řízení
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – podrobné technické řešení stavby, podklad pro stavební řízení


Další procesy

  • Posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) – samostatné řízení, které vede krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí
  • Územněplánovací dokumentace – soulad s územními plány měst a obcí
  • Administrace žádostí o spolufinancování – fondy EU, SFDI
  • Majetkoprávní vypořádání – geometrické plány, znalecké posudky, smlouvy s vlastníky, případně i vyvlastnění
  • Výběr zhotovitele – veřejná zakázka, uzavření smlouvy s dodavatelem stavby