Vzorové zadávací dokumenty

V rámci jednotlivých pilotních projektů v režimu BIM vznikly zadávací dokumenty, které posloužily jako podklad pro vznik standardizovaných zadávacích dokumentů. Používání univerzálních zadávacích dokumentů zajistí větší kompatibilitu budoucích projektů, stabilizuje cíle BIM projektů a umožní lepší orientaci všech zúčastněných osob v zadávacích dokumentech, společném datovém prostředí i digitálních modelech staveb. Vzorové zadávací dokumenty zajistí, že nebudou na různé projekty v režimu BIM uplatňovány zcela odlišné požadavky, ale že se požadavky sjednotí vždy ve vazbě na použitou verzi vzorových zadávacích dokumentů.

BIM protokol představuje základní dokument zastřešující všechny požadavky na projekt v režimu BIM. Definuje základní BIM terminologii a stanovuje povinnosti smluvních stran vyplývající z režimu BIM. Protokol je koncipován jako univerzální dokument, jednotný pro projekty v přípravné i realizační fázi. BIM protokol má dvě přílohy: Požadavky na výměnu informací (EIR) a vzor Plánu realizace BIM (BEP). Tyto dokumenty mají své další přílohy a pro projekty v přípravě a v realizaci se lehce liší.

Požadavky na výměnu informací (EIR) definují BIM cíle a požadavky Objednatele související s BIM. Tento dokument je také koncipován jako unifikovaný dokument, kde se budou pro jednotlivé projekty pouze zařazovat nebo vyřazovat některé vybrané BIM cíle. Přílohy tohoto dokumentu ve větší podrobnosti specifikují požadavky na informace (klasifikace, datové standardy) nebo poskytují Dodavateli metodickou podporu.

Vzor Plánu realizace BIM (BEP) je šablona základní struktury dokumentu, který vypracuje Dodavatel jako svůj závazný plán specifikující způsob naplnění jednotlivých BIM cílů a dalších požadavků Objednatele stanovených v EIR. Navržený postup má být Objednatelem připomínkován a finální podoba dokumentu musí být Objednatelem schválena jako závazná dříve, než Dodavatel začne pracovat na plnění cílů. BEP může být později aktualizován pouze po vzájemné dohodě všech stran. Údaje proměnlivého charakteru (adresářová struktura CDE, struktura DiMS a odpovědné osoby nebo harmonogram cílů BIM) jsou proto umístěny do příloh tohoto dokumentu, kde můžou být průběžně upravovány a upřesňovány.

schéma

BIM protokol

BIM protokol - vzor (2023-12) (0.1 MB)    DOCX  


Příloha A – Požadavky na výměnu informací (EIR) + přílohy:

Požadavky na výměnu informací (EIR) - příprava - vzor (2024-02).docx (0,4 MB) DOCX  
Požadavky na výměnu informací (EIR) - realizace - vzor (2024-02).docx (0,4 MB) DOCX  
01a - Klasifikace CCI (2023-06) (0.2 MB) XLSX  
01b - Klasifikace CCI (2023-06) (0.3 MB) XML  
02 - Datový standard železničních staveb (2024-05) (0.5 MB) XLSX  
03 - Datový standard pozemních staveb (2023-07) (0.4 MB) XLSX  
04 - Datový standard silničních staveb (2024-05) (0.5 MB) XLSX  
05 - Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury
- Datový standard DÚR, DSP, PDPS, RDS (2022-03) (2.2 MB)
PDF  
06a - Principy tvorby DiMS podle DSS pro pozemní stavby DUR (2021-07) (1.4 MB) PDF  
06b - Principy tvorby DiMS podle DSS pro pozemní stavby DSP (2022-02) (1.8 MB) PDF  
06c - Principy tvorby DiMS podle DSS pro pozemní stavby DPS (2022-06) (1.8 MB) PDF  

 

Příloha B – Plán realizace BIM (BEP) + přílohy:

Plán realizace BIM (BEP) - příprava - vzor (2023-12) (0.1 MB) DOCX  
Plán realizace BIM (BEP) - realizace - vzor (2023-12) (0.1 MB) DOCX  
01 - Adresářová struktura CDE - příprava - vzor (2024-05) (0.1 MB) XLSX  
01 - Adresářová struktura CDE - realizace - vzor (2024-05) (0.1 MB) XLSX  
02 - Struktura DiMS a odpovědné osoby - příprava - vzor (2023-11) (0.1 MB) XLSX  
02 - Struktura DiMS a odpovědné osoby - realizace - vzor (2023-11) (0.1 MB) XLSX  
03 - Harmonogram cílů BIM - příprava - vzor (2023-11) (0.1 MB) XLSX  
03 - Harmonogram cílů BIM - realizace - vzor (2023-11) (0.1 MB) XLSX