Přejít k obsahu

Dokončené pilotní projekty

Předmětem pilotních projektů byly investiční stavby v různých stádiích přípravy a realizace, rozvržené tak, aby bylo možné získat průřezový a ucelený pohled na problematiku implementace metody BIM v infrastrukturních stavbách v letech 2017 – 2021.

 

Základní požadavky na pilotní projekty

 • zjištění rozsahu grafických informací potřebných pro vytvoření datového standardu,
 • zjištění rozsahu negrafických informací a jejich využitelnost pro následné užití DiMS,
 • využití DiMS pro kontrolu a vyhodnocení dokumentace z hlediska detekce prostorových kolizí a vazeb na stanovení výměr,
 • vytvoření souhrnu podkladů pro určení specifikací a požadavků na práci se společným datovým prostředím,
 • ověřování koordinace datového standardu mezi investorskými organizacemi Správa železnic a Ředitelstvím silnic a dálnic,
 • vytvoření požadavků na smluvní „BIM standard“,
 • získání poznatků o technické a administrativní náročnosti zadání přípravy a realizace stavby v režimu BIM,
 • ověření možnosti časové simulace výstavby (4D BIM), tzn. nastavení pravidel pro vývoj digitálního modelu stavby v čase,
 • ověření využitelnosti dat ve fázi přechodu ke správě a evidenci majetku,
 • vyhodnocení předpokládaných přínosů metody BIM do infrastrukturních staveb,
 • konkrétní požadavky, které v podobě jednotlivých cílů provázely první fáze problematiky BIM na stavebních projektech jsou zpracovány níže.


Cíle pilotních projektů
 

Název cíle

Popis cíle/užití

Společné datové prostředí (CDE)

Posouzení a návrh optimální struktury CDE.

Nastavení struktury CDE a implementace kódového označení dokumentace dle předepsaného systému a návrh implementace kódu do vlastností příloh. Návrh vazby kódového systému na odevzdání dokumentace v elektronické podobě.

Implementace jednotného označování objektů dle předepsané struktury.

Společné datové prostředí a návrh možnosti integrace s podnikovými systémy.

Modelování stávajícího stavu

3D modelování stávajícího stavu stavby. Zaměření referenčních modelových bodů pro vzájemnou koordinaci.

3D model stávajících inženýrských sítí.

Měření podrobných bodů terénu, kabelového a potrubního vedení ve třetí třídě přesnosti dle ČSN 01 3410.

Digitální model
stavby (DiMS)
nového stavu

Postupné vytváření, zpracování a projednání DiMS průběžně a společně s ostatními části díla dle Harmonogramu plnění. Průběžná aktualizace informací v Informačním modelu stavby (IMS) a informačních toků Projektového týmu a týmu Objednatele.

Zpracování DiMS dle metodiky „Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - Datový standard pro PDSP včetně příloh - prozatímní verze (září 2019), včetně všech příloh. (dále také Datový standard). Prověření navržených skupin elementů a typů elementů v Datovém standardu, rozsah jejich vlastností a požadavků na přesnost.

Návrh na doplnění metodiky Datový standard (DS), v rozsahu typů elementů v rámci skupiny elementů a požadavků na jejich vlastností a přesnost.

Návrh trasy (směrového a výškového) vedení koleje s vazbou na staničení trasy.  Aplikace předpisu SŽDC M20 pro zeměměřictví M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje.

Vytváření výkresové dokumentace z modelů, tj. základní technické a koncepční parametry výkresové dokumentace budou odpovídat DiMS.

Geometrie výkresů bude v maximální možné míře generována z DiMS.

V rámci postupného zpracování a projednávání modelu prověření detekce kolizí a provádění prostorové koordinace modelu v rozsahu předmětu plnění díla.

Distribuce informací a řízení dat v rámci povolování a realizace projektu. Prioritou je nastavení vazby DiMS na negrafické informace v dokumentaci.

Nastavení aktivních vazeb mezi textovou a výkresovou částí díla, včetně aktivních vazeb na dokladovou část, která je součástí díla.  

3D vytyčování a ověření míry přesnosti uvedené ve vazbě na DS.

Zapracování výsledků průzkumů DiMS

Vizualizace rozhodujících objektů díla s využitím fotogrammetrie.

Simulace ve virtuální realitě a rozšířené realitě.

Jednotné značení a popis dokumentace

Nastavení jednotného označení a číslování objektů dle metodiky Objednatele, která je součástí díla.

Aplikace systému jednotného kódování všech příloh dokumentace. Použití jednotná struktury popisového pole jednotlivých příloh dokumentace, dle požadavků Objednatele.

Návrh harmonogramu postupu výstavby – (4D BIM)

Návrh harmonogramu realizace stavby včetně časové simulace realizace. Propojení harmonogramu stavby s harmonogramem výluk a omezení v průběhu realizace stavby. Návrh struktury DiMS a vlastností elementů/skupin elementů, z hlediska implementace v rámci časového plánování harmonogramu realizace. Návrh struktury harmonogramu v rozdělení dle požadavků na technologické členění stavby a sekce s vazbou na DiMS. Simulace využití hmot zemních prací – hmotnice, v rámci harmonogramu realizace stavby.

Náklady stavby v rámci DiMS – (5D BIM)

Využití BIM modelu pro stanovení výkazu množství materiálu.

Prověření struktury datového standardu ve vztahu k vazbě na dostupné cenové soustavy.

Vytvoření aktivních vazeb Soupisu prací na textovou a dokladovou část, včetně aktivních vazeb výkazu výměr.

 

Seznam dokončených pilotních projektů: