Železniční mosty a tunely

1. Základní informace

Odbor traťového hospodářství (O13) definuje některé technické specifikace a vydává stanoviska, definuje pravidla pro použití některých výrobků a některých činností na ŽDC. U mostních objektů a tunelů tyto specifikace, stanoviska a pravidla definuje Oddělení mostů a tunelů (OMT).

Ing. Milan Čermák

Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor traťového hospodářství (O13)
Vedoucí oddělení mostů a tunelů
Křižíkova 2, 110 00  PRAHA 1
tel.: 972 244 040
e-mail: CermakMi@spravazeleznic.cz

2. Technické specifikace a stanoviska

Odbor traťového hospodářství (O13) oddělení mostů a tunelů (OMT) dle potřeby upřesňuje některá ustanovení ve standardech (normy, předpisy,…) a nebo definuje či doporučuje technická řešení na základě posudků, expertíz či studií.

2.1. Předpis SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů

2.2. Kategorizace tratí z hlediska mostů

2.3. Užitná zatížení na zábradlí železničních nástupišť 

2.4. Protidotykové zábrany nad trakčním vedením na veřejně přístupných objektech

2.5. Navrhování a výstavba podchodů

2.6 Publikace: Železniční mosty s předpjatou nosnou konstrukcí v síti Správy železnic

2.7 Analýza efektivity oprav nýtovaných konstrukcí

3. Schválené výrobky na ŽDC

Pro stavby železničních mostů, propustků a tunelů drah ČR, se kterými má právo hospodařit Správa železnic, je možno v souladu se systémem péče o jakost a kvalitu uplatňovat v návaznosti na obecně platné právní předpisy a používat výrobky schválené Odborem traťového hospodářství Generálního ředitelství Správy železnic. Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství se řídí Směrnicí Správy železnic č. 67 (zde). Přehled výrobků a technologických procesů podléhajících tomuto systému v oboru železničních mostů je uveden níže. Pro tyto výrobky jsou zpracovány Obecné technické podmínky (OTP) nebo jsou podmínky definovány v dokumentech a předpisech Správy železnic. Ve smyslu OTP jsou na tyto výrobky mezi Správou železnic a dodavatelem uzavřeny technické podmínky dodací (TPD), které jsou koncipovány jako technické specifikace budoucích kupních smluv na příslušné výrobky.

3.1. Systémy vodotěsných izolací

3.2. Ochranné nátěrové systémy

3.3. Prefabrikáty propustků

3.4. Seznam mostních provizorií

4. Seznamy oprávněných firem a zaměstnanců Správy železnic k pracím a činnostem na ŽDC

Odbor traťového hospodářství oddělení mostů a tunelů vydává dle standardů Správy železnic (TKP, předpis S5, …) souhlas či oprávnění k provádění specifických činností na ŽDC.

4.1. Provádění Hlavních prohlídek mostů

4.2. Provádění destruktivních a nedestruktivních zkoušek svarů