Zpráva o udržitelnosti za období 2020-2021

Železniční doprava patří mezi nejekologičtější, nejinovativnější a také nejbezpečnější druhy přepravy cestujících i zboží. V dnešní době, kdy velkou roli hraje téma udržitelného rozvoje, role železnice stále poroste. Má značný potenciál převzít přepravu ze silniční dopravy a sehrát rozhodující roli v multimodálním dopravním systému. Klíčem k tomu je zejména zvýšení počtu cestujících po železnici, přesunutí značného množství nákladu na koleje a internalizace externích nákladů.

Cílem Správy železnic jako společensky odpovědné organizace je s maximální intenzitou nejen podporovat rozvoj železniční dopravy, ale i přispívat k udržitelnému rozvoji a napomáhat k celkovému zlepšování stavu společnosti. Naším posláním je spravovat českou železnici ekonomicky  transparentním, ekologicky nezávadným a sociálně životaschopným způsobem. Všechny tři pilíře udržitelného rozvoje, tedy Governance (správa organizace, etika), Social (zaměstnanci) a Environment (ochrana životního prostředí) jsou proto zařazeny do řízení a činnosti naší organizace.

Chceme být moderní, pružnou a zákaznicky orientovanou organizací, zajišťující rozvoj provozuschopné, technicky a technologicky vyspělé, kapacitní, bezpečné a dostupné železniční sítě jako nedílné součásti evropského železničního systému. Chceme hrát ústřední roli v posilování pozice a role železnice s cílem snižovat uhlíkovou stopu dopravy a přesunout přepravu na bezemisní mobilitu s udržitelným dopadem na životní prostředí.

Trvalá udržitelnost zahrnuje v první řadě investice do technologií zajišťujících větší ochranu životního prostředí. V tomto smyslu například snižujeme energetickou náročnost budov a nádraží, modernizujeme dopravní cestu či měníme stanice a zastávky na chytré. V oblasti bezpečnosti a zaměstnanosti přinášíme užitečná řešení cestujícím i dopravcům, podporujeme rovné příležitosti pro všechny, jsme odpovědným zaměstnavatelem. V oblasti správy organizace a etiky dbáme na transparentnost, snažíme se o maximálně otevřený dialog se všemi komunitami a ctíme zásady compliance. 

Při rekonstrukci budov myslíme na zvýšení energetické účinnosti. Díky rekonstrukcím každoročně ušetříme 9 573 MWh energie a 2 943 t CO2. V pokročilé fázi projektové přípravy jsou projekty, díky kterým ušetříme každý rok dalších 2 704 MWh energie a 1 069 t CO2.

 

Files to download

Zpráva o udržitelnosti 2020-2021 (14.5 MB) pdf