Nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem

Základním posláním Odboru prodeje a pronájmu je zajišťování nakládání s dočasně nebo trvale nepotřebným nemovitým, popř. s ním souvisejícím movitým majetkem státu, se kterým Správa železnic hospodaří. Nakládáním se rozumí převody práva hospodařit s majetkem nebo převody vlastnictví majetku, privatizace majetku a dočasné užívání majetku třetími osobami.

Odbor prodeje a pronájmu Správy železnic se člení na:

  • Oddělení prodeje majetku

vedoucí oddělení – JUDr. Karel Ort
tel.: 972 235 571, O31prodejmajetku@spravazeleznic.cz

  • Oddělení nabývání majetku a technické podpory

vedoucí oddělení – Ing. Ondřej Vala
tel.: 972 235 426, valao@szdc.cz

  • Oddělení obchodního využití majetku

vedoucí oddělení – Mgr. Radana Man
tel.: + 420 605 230 806, obchodO31@szdc.cz

  • Oddělení bytového hospodářství

vedoucí oddělení – Ing. Alice Bílková
tel.: 222 335 235, bilkova@szdc.cz