Naplnění cílů přestavby a dosahované přínosy

Při návrhu řešení přestavby uzlu byla snaha o takové konkrétní provedení projektu, aby bylo maximalizováno dosažení stanovených cílů. Hlavní motivací bylo, aby na realizaci vydělala celá společnost a výsledkem tak nebyla prostá realizace stavby, ale dosažení funkčního a spolehlivého dopravního systému v parametrech 21. století.

Zkrácení celkových cestovních dob ve veřejné hromadné dopravě

Realizace přestavby uzlu umožní zlepšení dopravní nabídky železniční dopravy v podobě zkrácení jízdních dob a navýšení počtu spojů. Zároveň budou realizovány vhodné úpravy stávající sítě dopravní infrastruktury pro MHD a s tím i úpravy provozní koncepce celého jejího systému. Součástí návrhu řešení projektu je i realizace nových železničních terminálů a za­stávek, které umožní lepší obsluhu dotčených území vlakovou dopravou.

Zvýšení počtu cestujících ve veřejné hromadné dopravě

Po dokončení přestavby uzlu bude cestujícím k dispozici výrazně kvalitnější systém veřejné hromadné dopravy. Realizace moderní kapacitní infrastruktury, včetně nových železničních terminálů a zastávek, umožní kvalitnější provozování systému železniční osobní dopravy s vyšším počtem spojů a v kratších jízdních dobách. Díky tomu a také díky vhodným úpravám návazností na systém MHD dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy a obecně veřejné hromadné dopravy jako celku oproti individuální automobilové dopravě.

Zvýšená konkurenceschopnost železniční dopravy se projeví větším zájmem cestujících o tento druh dopravy a jejich odklonem od cestování automobily. Celkově dojde ke zvýšení podílu veřejné hromadné dopravy na celkovém modal splitu u všech variant. Z hlediska přepravního výkonu bude podíl veřejné hromadné dopravy na celkovém modal splitu přibližně 45 %, kdežto bez přestavby uzlu by byl o 5 procent nižší. Rozdíl 5 procent se může na první pohled jevit jako příliš malý, ale v celkovém počtu desetitisíců provozovaných automobilů denně se nejedná o zanedbatelný přínos. Tento stanovený cíl tak byl rovněž naplněn.

Zlepšení podmínek provozu nákladní dopravy

K současnému stavu je třeba uvést, že oddělený nákladní průtah v ose stávajícího dolního nádraží je z pohledu provozování nákladní dopravy výhodný. Již nyní tak železniční uzel nabízí vhodné podmínky pro přepravu nákladů.

Realizací přestavby uzlu dojde ke sloučení osobní a nákladní dopravy do jednoho průtahu. Při návrhu řešení přestavby uzlu bylo dbáno na stanovení potřeb nákladní dopravy a posouzení splnění podmínek pro spolehlivý a bezpečný provoz veškeré železniční dopravy. Z provedených výpočtů a simulací bylo prokázáno, že nákladní doprava může fungovat dostatečně spolehlivě i při sloučení dvou nyní oddělených průtahů do jednoho. Naplnění tohoto cíle tak v případě vybrané varianty Ab lze chápat spíše jako naplnění potřeb pro provoz nákladní dopravy než jako zlepšení podmínek.

Snížení negativních účinků dopravy

Na značném rozsahu železniční infrastruktury v území města Brna dojde k realizaci moderní železniční infrastruktury. Součástí je vždy i modernizace železničních těles a mostů. Tato moderní infrastruktura bude vyvolávat menší hlukové zatížení než současná zastaralá infrastruktura v nedobrém technickém stavu. Součástí návrhu řešení všech variant je rovněž i realizace protihlukových opatření. Pro zajištění železničního provozu se předpokládá nasazení modernizovaného vozového parku s výrazně lepšími provozními parametry, včetně nižšího působení hluku. Kombinací těchto faktorů dojde z plošného hlediska ke snížení hlukové zátěže z železniční dopravy.

Zvolená varianta přestavby uzlu v některých lokalitách přináší zvýšení železničního provozu, naproti tomu v některých lokalitách dojde k jeho ukončení. Po přestavbě železničního uzlu bude opuštěn stávající průtah osobní dopravy, proto budou jeho přilehlá území oproštěna od stávajícího působení hluku z osobní železniční dopravy. Ke snížení hlukové zátěže pak dojde v intravilánu Šlapanic z důvodu přesunu dálkové železniční dopravy na novou trať. Důraz na protihlukovou ochranu bude nutné klást zejména v lokalitě stávajícího dolního nádraží, průtahu do Židenic a průtahu do Ponětovic, kde bude zvýšena intenzita železniční dopravy.

Jelikož se předpokládá realizace odpovídajících protihlukových opatření u všech variant do úrovně naplnění zákonem požadovaných maximálních hlukových hodnot, je u všech vyhodnocen tento cíl jako splněný.

Snížení nákladů na provozuschopnost železniční infrastruktury

Po dokončení přestavby železničního uzlu bude k dispozici modernizovaná či zcela nová železniční infrastruktura na celém řešeném území. Náhradou stávajícího špatného technického stavu infrastruktury za novou nebo modernizovanou bude snížena potřeba provádění cyklických oprav pro zachování provozuschopnosti. Zároveň bude optimalizován rozsah kolejišť a budou odstraněny již nepotřebné části železniční infrastruktury. Kombinací těchto faktorů bude naplněn stanovený cíl u všech navrhovaných variant.

Význam tohoto cíle je možné pozorovat na aktuálně (2019) probíhajících značných opravách hlavního nádraží a přilehlých mostů. Tato opatření jsou nezbytná pro bezpečné provozování železniční infrastruktury v příštích letech a vyvolávají relativně vysoké finanční nároky a zejména zásadní dopady na výluky v osobní dopravě. Je třeba si uvědomit stáří této infrastruktury spojené dále s památkovou ochranou, díky čemuž není možná úplná modernizace s takovou životností, které je možné dosáhnout po modernizaci.

Tento cíl tak po realizaci přestavby uzlu bude naplněn a cestující tak již nebudou muset pociťovat opakující se dopady výluk osobních vlaků z důvodu nezbytných oprav a rekonstrukcí.

Zlepšení podmínek pro rozvoj území Trmitá - Heršpická

Po dokončení realizace přestavby železničního uzlu bude k dispozici ucelený koridor pro osobní i nákladní dopravu a opuštěním stávajícího průtahu pro osobní dopravu se tak vytvoří velký prostor pro efektivní využití opuštěných drážních ploch. To se projeví ve zvýšenou bonitou těchto ploch. Zároveň bude odstranění stávajícího průtahu pro osobní dopravu představovat snížení bariérového efektu v území, což umožní realizaci nových dopravních propojení a tím i zlepšení kvality systému veřejné hromadné dopravy. Díky těmto faktorům vybraná přestavba uzlu tento cíl beze zbytku naplňuje.

Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dopravy

Pro přestavbu uzlu je navrženo technické řešení v podobě výstavby zcela nové železniční infrastruktury podle moderních standardů. Součástí návrhu řešení projektu je i realizace nového moderního zabezpečovacího zařízení včetně výbavy systémem ETCS a GSM-R. Realizací nové železniční infrastruktury bude zároveň odstraněn současný nevyhovující technický stav, který je příčinou jejích častých poruch a s tím spojených dopadů na spolehlivost dopravy.

Koncepce kolejového řešení je navržena tak, aby vyhověla provozním požadavkům železničního provozu a byl umožněn spolehlivý provoz železniční dopravy i v případě jízdy vlaků, které přenášejí zpoždění z okolní sítě. Kombinací výše uvedených faktorů bude dosaženo splnění tohoto cíle.

Zvýšení komfortu cestujících

Součástí přestavby uzlu je i realizace moderních, prostorných a bezpečných prostor pro cestující, včetně prvků pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Uvažované dimenzování prostor pro cestující odpovídá zvyšující se přepravní poptávce a parametry nástupišť jsou navrhovány tak, aby byl umožněn komfortní a bezpečný nástup a výstup cestujících z vlakových souprav.

Na stávajícím hlavním nádraží činí cestujícím často potíže větší mezera mezi nástupišti a vlakovými soupravami, stejně tak i výškový rozdíl při nástupu nebo výstupu z vlaku. Všechna nově budovaná nástupiště ve stanicích a zastávkách budou provedena v komfortních parametrech a přispějí tak zejména k bezpečnějšímu pohybu osob při nástupu a výstupu z vlaků. Tento cíl byl tedy rovněž splněn.

Zvýšení atraktivity okolí železniční infrastruktury

Při nebo po realizaci přestavby uzlu se nabízí možnost demolice nepotřebných objektů a vyklizení nevyužívaných ploch. Tyto plochy mohou sloužit po dobu realizace přestavby uzlu staveništním potřebám a po dokončení realizace mohou být využity k vhodným účelům. Realizace tak významného rozvojového prvku, jako je nové hlavní nádraží s denním obratem více než 100 tisíc cestujících, bude velkým impulzem pro realizaci návazných komerčních objektů. Výstavba nového hlavního nádraží a souvisejících komerčních objektů bude klást velké nároky na kvalitu a funkčnost řešení veřejných prostranství, pěších zón, terminálů a zastávek MHD a ostatní dopravní infrastruktury pro individuální automobilovou a cyklistickou dopravu. Realizace přestavby uzlu tak představuje výrazný rozvojový potenciál lokalit přilehlých k železniční infrastruktuře. K tomu navíc významně vzrůstá potenciál budoucího využití ploch opouštěné trati od Břeclavi. Technické řešení železniční infrastruktury obsahuje prvky protihlukové ochrany a rovněž je navrženo odpovídající výškové řešení umožňující prostupnost infrastruktury a omezení bariérového efektu. Tento cíl byl tedy splněn.

Zvýšení prestiže města Brna

Jak vyplývá z dosahovaných přínosů projektu, bude realizací přestavby uzlu dosaženo řady přínosů pro celou společnost, zejména pak pro cestující a pro obyvatele města Brna. Úspěšná realizace projektu by byla velkým úspěchem zejména pro Brno, které by tak bylo vnímáno jako úspěšná metropole schopná realizace takto významné investice a navíc cestující přijíždějící na moderní hlavní nádraží by měli pozitivní první dojem z nádraží i města.

Diskuzí o výsledné podobě přestavby železničního uzlu proběhlo něko­lik. Poslední taková a zřejmě i nejvýznamnější a nejkomplexnější diskuze proběhla v loňském roce (2018). Výsledkem diskuzí a posouzení na několika úrovních bylo rozhodnutí o výběru varianty Ab jako nejvhodnějšího řešení. Je zřejmé, že naplnění tohoto cíle lze dosáhnout a že realizace přestav­by železničního uzlu by byla velkým impulzem pro zlepšení vnímání Brna novými návštěvníky, kteří do města poprvé přijedou vlakem. K tomu je však potřeba úzká spolupráce všech zúčastněných institucí a veřejnosti s jasným cílem brzké realizace a definitivní ukončení neustálých pochyb a diskuzí nad výslednou podobou přestavby železničního uzlu.

Další technické cíle

Pro naplnění uvedených cílů, které společnost hmatatelně pocítí, je však nutné splnit i další podmínky a cíle, které jsou spíše technického charakteru a lze je chápat do jisté míry jako nástroj pro dosažení hlavních cílů. Zjednodušeně tak lze z technického pohledu doplnit následující dosažené vlastnosti a parametry po přestavbě železničního uzlu:

  • Bude dosažena technická úroveň a parametry železniční infrastruktury odpovídající soudobým legislativním a normovým požadavkům.
  • Bude odstraněn nevyhovující technický stav železniční infrastruktury.
  • Budou vytvořeny vhodné podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
  • Budou zlepšeny přestupní vazby mezi železniční a městskou hromadnou dopravou.
  • Bude zvýšena kapacita železničního uzlu pro osobní a nákladní železniční dopravu.
  • Bude dosažena koordinace se souvisejícími záměry rozvoje železniční infrastruktury.
  • Budou vytvořeny podmínky pro rozvoj území města Brna jižně od stávajícího hlavního nádraží včetně rozvojové zóny Heršpická.
  • Budou vytvořeny podmínky pro budoucí