Vstup do provozované ŽDC

Povolování vstupu na provozovanou železniční dopravní cestu

 • Vstup do míst Správy železnic upravuje předpis Správy železnic Ob1 díl II.
 • Průkaz vydává a změny provádí O30
 • Žádosti se předkládají pouze elektronickou formou
 • Za subdodavatele předkládá žádost hlavní dodavatel
 • V odůvodnitelných případech může předložit žádost subdodavatel
 • Žádosti se podávají na adresu – prukazy@spravazeleznic.cz. V předmětu uvést „Průkaz CPS“
   

Potřebné dokumenty k žádosti o Průkaz pro CPS

 • Osvědčení o absolvování školení o BOZP dle předpisu Správy železnic Zam1 (VŠ-01 Vstupní školení). Seznam školitelů lze nalézt v kontaktech.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydaný ve smyslu ustanovení zákona č.373/2011 Sb., vyhlášky č.79/2013 Sb. a vyhlášky č.260/2023 Sb.. Lékařský posudek vystaví závodní či praktický lékař.
 • Kopie smluvního vztahu k Správa železnic, státní organizace, ČD, a.s., ČD-Cargo, a.s. nebo udělený souhlas se vstupem do ŽDC pro CPS, viz vzory. 
   

Lhůty a poplatky

 • Lhůta pro vydání průkazu je 30 kalendářních dní po dodání kompletních podkladů
 • Manipulační poplatek za vystavení jednotlivého průkazu je 100 Kč, částka za DPH bude připočítána v zákonné výši, poplatek je nevratný
 • Faktura bude zaslána dodatečně na fakturační adresu uvedenou na formuláři žádosti o průkaz.
   

Směrnice a předpisy


Doplňující informace

Formuláře

Vzory

Kontakty

 • e-mailová adresa: prukazy@spravazeleznic.cz
 • Doručovací adresa: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
 • Adresa pracoviště: Správa železnic, státní organizace, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2 (jižní věž)
 • Vyzvednutí průkazů na naší adrese po předchozí domluvě
 

Files to download

Vzor žádosti o souhlas pro vstup do ŽDC.docx (19.1 kB) docx
Vzor čestného prohlášení.docx (15.0 kB) docx