Ochranné pásmo dráhy

Informace pro žadatele o vydání souhrnných stanovisek Správy železnic ke stavbám v obvodu a ochranném pásmu dráhy (ve smyslu zákona č. 266/1994 sb., o dráhách, v platném znění)

Základní pojmy:

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy,  jehož hranice jsou  vymezeny svislou plochou vedenou:

 • u dráhy státní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy
 • u vlečky 30 m od osy krajní koleje

 
Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu.

Každá stavba nebo činnost v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy musí být řádně projednána se Správou železnic a to i v případech, kdy se dle § 103 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nevyžaduje stavební povolení a ani ohlášení (stavební úpravy energetických a jiných vedení, udržovací práce, terénní úpravy aj.).
Zástupcem Správy železnic pro vydávání souhrnného stanoviska pro území  hlavního města Prahy a Středočeského kraje je Oblastní ředitelství Praha.

Náležitosti potřebné k vydání souhrnného stanoviska Správy železnic:

 • Žádost (viz soubory ke stažení)
 • Plnou moc v případě, že se stavebník nechá zastupovat
 • Odpovídající projektovou dokumentaci  vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
  v platném znění, která bude obsahovat :
 • technickou zprávu s uvedením pozemků dotčených stavbou a jejich vlastníků
 • situační výkres širších vztahů v měřítku 1 : 1000 až 1 : 50 000
 • koordinační situaci v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zákresem vzájemné polohy stavby a železniční tratě  -  musí obsahovat o jakou železniční trať se jedná, km polohu stavby vůči dráze, vzdálenost stavby od osy koleje (měřeno kolmo na její osu), zákres ochranného pásma dráhy, tj. 60 m od osy krajní koleje, a parcelní čísla pozemků
 • řez kolmý na osu koleje v místě největšího přiblížení stavby k dráze v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200
 • v případě zřízení věcného břemene (služebnosti) je nutné doložit délku a průměr vedení na pozemku Správy železnic, státní organizace vč. detailního zákresu do situace
 • podle charakteru stavby může být požádáno o doplnění projektu o další podklady (požárně bezpečnostní řešení stavby, půdorysy obytných objektů apod.). Případné stavební objekty a provozní soubory v majetku Správy železnic, státní organizace požadujeme zpracovat v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. upřesněnou směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.
 • u staveb pro bydlení akustickou studii (již k dokumentaci pro územní řízení), zpracovanou na základě měření hluku provedeného odborně způsobilou osobou dle  § 83c zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zahrnující v odůvodněných případech i měření vibrací
 • Požadavky na zpracování hlukového posouzení stavby


U níže vyjmenovaných železničních tratí není potřeba akustickou studii předkládat 
(v závislosti na konkrétní situaci si však OŘ Praha vyhrazuje právo požadovat její předložení):

Mělník - Mladá Boleslav

Zadní Třebáň - Lochovice

Čelákovice - Mochov

Rakovník - Kralovice u Rakovníka

Veleliby - Křinec

Rakovník - Blatno u Jesenice

Kutná Hora - Zruč nad Sázavou

Rakovník - Domoušice

Čáslav - Třemošnice

Beroun Závodí - Rakovník

Kolín - Ledečko

Lužná u Rakovníka - Milostín

Pečky - Kouřim - Bečváry

Krupá - Kolešovice

Čerčany - Vlastějovice

Klobouky v Čechách - Zlonice - Bříza

Čerčany - odb. Skochovice

Vraňany - Lužec nad Vltavou

Benešov - Trhový Štěpánov

Slaný - Zlonice

Olbramovice - Sedlčany

Kralupy nad Vltavou - Velvary

Dobříš - odb. Skochovice

Brandýs nad Labem - Neratovice

V případě křížení železniční tratě musí dokumentace navíc obsahovat:

 • podrobnou situaci v místě křížení s železniční kolejí v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200 se zakreslením hranic a parcelních čísel pozemků
 • řezy v místě křížení a to kolmo na osu koleje a v ose koleje v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200
 • v případě vzdušného křížení žel. tratě je nutné doložit technologický postup prací včetně příčného řezu s uvedením vzdálenosti od osy koleje
 • v  případě protlaku je nutné do  situace a řezu zakreslit rovněž technologické  jámy protlaku na obou stranách železniční tratě a  další průběh stavby  v nejbližším okolí tratě (revizní šachty apod.). Pokud to místní podmínky dovolí, musí být technologické jámy umístěny mimo pozemky SŽ.
   
 • Záborový elaborát v případě, kdy je stavbou dotčen pozemek Správy železnic.

Jednotnou železniční mapu (dále jen JŽM) v měřítku 1 : 1000, která zobrazuje osy kolejí a kilometráž tratě, lze získat na Správě železnic, státní organizace Správě železniční geodézie Praha, Václavkova 161/1, 160 00 Praha 6 - kontaktní osoba Ing. Miroslav Šíp, telefon č. 972 221 712, 724 167 327, e-mail:  SipM@spravazeleznic.cz. Z důvodu časové náročnosti na přípravu dokumentu doporučujeme zaslat vaši žádost  na uvedený e-mail  s  uvedením katastrálního území a parcelního čísla dotčených pozemků a s přiloženým zákresem zájmového  území v katastrální mapě.

Způsob doručení žádosti:

Projektovou dokumentaci stavby upřednostňujeme zaslat v elektronické podobě na e-mail: epodatelnaorpha@spravazeleznic.cz (do velikosti 4 MB) nebo pomocí elektronického podání žadosti zde. U objemných dokumentací lze využít služby www.uschovna.cz se zasláním odkazu na výše uvedený e-mail. Dokumentaci lze též doručit na CD-ROM poštou  na níže uvedenou adresu.
K dokumentaci musí být vždy přiložena žádost a případně plná moc.

Kontakty:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00  Praha 7

 
Kontakty na zpracovatele souhrnných stanovisek u Oblastního ředitelství Praha :

 

Souhrnná stanoviska

 Jméno Funkce Kontakt
Ing. Josef Toláš Vedoucí oddělení ochranného pásma dráhy

tolas@spravazeleznic.cz
+420 972 226 416             
+420 607 040 020

Pavlína Vejmělková

  vejmelkova@spravazeleznic.cz
+420 972 224 835
+420 607 082 177
Šárka Sýkorová   sykorovasa@spravazeleznic.cz
+420 972 224 830
+420 606 960 537
Martin Hrouza   hrouzam@spravazeleznic.cz
+420 972 224 606
+420 607 085 416
Ing. Vladimír Vojtek   vojtek@spravazeleznic.cz
+420 972 224 838
+420 601 367 921
Mgr. Pavel Frühauf  

fruhauf@spravazeleznic.cz
+420 972 224 634
+420 607 278 010

Jana Kolářová   kolarova@spravazeleznic.cz
+420 972 224 461
+420 702 169 427
Ing. Helena Sedláčková  

sedlackovahe@spravazeleznic.cz
+420 972 224 837
+420 702 170 046

Ing. Radek Charvát   charvatr@spravazeleznic.cz
+420 972 224 614
+420 724 878 124
Ing. Eva Štorková   storkova@spravazeleznic.cz
+420 972 224 834
+420 724 877 858


 

Jméno Funkce Kontakt
Ing. Jiří Janhuba Vedoucí oddělení investičního janhuba@spravazeleznic.cz
+420 972 224 840
+420 602 207 855
Mgr. Ilona Čermáková Vedoucí odboru přípravy staveb cermakova@spravazeleznic.cz
+420 972 224 833
+420 601 391 994

Podle ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění je ke stavbám v ochranném pásmu dráhy / obvodu dráhy nutný též souhlas Drážního úřadu, sekce stavební. Informace na  http://www.ducr.cz/.

Soubory ke stažení

Požadavky SŽ hluk (164.0 kB) pdf
Žádost o vydání souhrnného stanoviska ke stavbě v ochranném pásmu dráhy_nové (41.6 kB) docx