Ochranné pásmo dráhy

Souhrnná stanoviska ke stavbám v ochranném pásmu dráhy

Oblastní ředitelství Plzeň zpracovává souhrnná stanoviska Správy železnic, státní organizace ke stavbám cizích investorů na dráze, v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy (OPD). Souhrnná stanoviska jsou zpracovávána v rámci obvodu Oblastního ředitelství Plzeň pro všechny druhy stavebních řízení (územní, stavební, odstranění staveb, veřejnoprávní smlouva, apod.) ve smyslu Stavebního zákona.

Podkladem pro vypracování tohoto stanoviska je písemná žádost stavebníka nebo zplnomocněného zástupce a odpovídající projektová dokumentace nebo její část. (Tato musí řešit i vazby vztahující se k dráze a provozování dráhy).

Způsob doručení žádosti:

Projektovou dokumentaci stavby spolu s žádostí je možno zaslat pomocí elektronického podání žadosti zde, nebo v elektronické podobě na adresu: epodatelnaorplz@spravazeleznic.cz. (U objemných dokumentací lze využít služby www.uschovna.cz se zasláním odkazu na výše uvedenou adresu.) Dokumentaci lze též doručit na datovém nosiči (např. CD-R; CR-RW; …) poštou, případně i v tištěné podobě na adresu uvedenou v záhlaví tiskopisu žádosti (viz níže uvedený odkaz). Žádost lze doručit osobně po předchozí telefonické domluvě s konkrétním, níže uvedeným vyjadřovatelem. K dokumentaci musí být vždy přiložena žádost a případně plná moc.

Za evidenci každé stavby (žádosti) odpovídá odbor přípravy staveb (OPS) Oblastního ředitelství Plzeň (OŘ Plzeň), který zajišťuje rozeslání podkladů k připomínkování příslušným správcům (vyjadřovatelům). Povinností všech správců (vyjadřovatelů) je vypracovat připomínky v daném termínu a formě.

Definitivní dokument - souhrnné stanovisko OŘ Plzeň zpracují odpovědní zaměstnanci OŘ Plzeň, kteří odpovídají za informování (doručení) souhrnného stanoviska žadateli. Nedílnou součástí každého souhrnného stanoviska jsou ověřené výkresy, které jednoznačně určují rozsah a polohu stavby vzhledem k dráze. (Zpravidla se jedná o situaci nebo koordinační situaci).

Za Správu železnic, státní organizace má právo podpisu souhrnného stanoviska ředitel Oblastního ředitelství Plzeň, který svým podpisem potvrdí jeho platnost.

Kontakty:
Jméno Funkce Kontakt
Bc. Jiří Lískovec Vedoucí odboru přípravy staveb liskovec@spravazeleznic.cz
+420 972524083
Jana Kovandová oblast Plzeň kovandova@spravazeleznic.cz
+420 972522233
Václav Pruner oblast Plzeň pruner@spravazeleznic.cz
+420 972524610
Miroslava Týrová oblast Plzeň tyrova@spravazeleznic.cz
+420 972524080
Ivana Mináriková oblast České Budějovice minarikova@spravazeleznic.cz
+420 972544577
Ing. Václav Šálek oblast České Budějovice salekv@spravazeleznic.cz
+420 972544502
Jiří Kubát oblast České Budějovice kubat@spravazeleznic.cz
+420 972544804

Soubory ke stažení

Žádost o vydání souhrnného stanoviska pro stavby v ochranném pásmu dráhy doc