Železniční svršek

Do konstrukce železničního svršku železničních drah ČR, se kterými má právo hospodařit Správa železnic, je možno v souladu se systémem péče o kvalitu uplatňovaným v návaznosti na obecně platné právní předpisy používat pouze výrobky schválené Odborem traťového hospodářství ředitelství Správy železnic.

Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství se řídí Směrnicí Správy železnic č. 67, kterou naleznete zde. Na tyto výrobky jsou mezi Správou železnic a dodavatelem uzavřeny technické podmínky dodací (TPD), které jsou koncipovány jako technická specifikace budoucích kupních smluv na příslušné výrobky.

Správa železnic dodržování v TPD stanovených podmínek dohodnutým způsobem ověřuje. Jeli ověřována každá dodávka, je nezbytným dokladem provázejícím dodávku originál nebo řízená kopie „Protokol o ověření jakosti“. Seznam firem, které jsou oprávněny pořizovat řízené kopie tohoto „Protokolu“ naleznete zde. Informaci o podmínkách oprávnění k řízenému kopírování „Protokolu“ naleznete zde.

Dodavatelé, kteří mají zájem o dodávky výrobků pro konstrukci železničního svršku se mohou obrátit na:

Správa železnic, státní organizace
Odbor traťového hospodářství
Oddělení železničního svršku
Dlážděná 7
110 00 Praha 1, Nové Město

Ing. Jan Čihák – vedoucí oddělení
tel: +420 972 244 488
e-mail: cihak@szdc.cz
 

AKTUALITA:

Od 1. března 2019 je účinná změna č. 3 předpisu Správy železnic S3 „Železniční svršek“. Tuto změnu naleznete zde.

Předpis Správy železnic S3 ve znění změn 1, 2 a 3 naleznete:
Díl I. zde, díl II. zde, díl III. zde, díl IV. zde, díl V. zde, díl VI. zde, díl VII. zde, díl VIII zde, díl IX zde, díl X zde, díl XI zde, díl XII zde, díl XIII zde, díl XIV zde, díl XV zde a díl XVI zde.

Pokyn generálního ředitele Správy železnic k zavedení změny č. 3 předpisu Správy železnic S3 naleznete zde.

Prezentaci s informacemi o věcném obsahu změny č. 3 předpisu Správy železnic S3 naleznete zde.

1. Seznamy schválených výrobků
 

Technické podmínky pro dodávky výrobků pro konstrukci železničního svršku jsou uvedeny v obecných technických podmínkách (OTP), vyhláškách UIC nebo normách ČSN. OTP je možno vyhledat a objednat na http://typdok.tudc.cz

Přehled výrobků a technologických procesů schválených pro použití na železničním svršku s uvedením OTP a již uzavřených TPD:

Kamenivo

Běžná kolej

Výhybky

Mazací prostředky

Zařízení tratí

2. Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek

Tabulka PPP
 

3. Osvědčení k provádění prací a používání technologických procesů

Montáž zajišťovacích značek

Montáž a demontáž čelisťových závěrů

Broušení pojížděných součástí výhybek
 

4. Postupy a osvědčení pro nedestruktivní zkoušení kolejnic a srdcovek

Schválené zkušební postupy

Seznam osvědčení mimodrážních držitelů
 

5. Postupy a osvědčení pro svařování

Schválené postupy svařování

Seznam držitelů vydaných osvědčení ke svařování - zhotovitele svařování

- drážní 

- mimodrážní
 

6. Osvědčení pro používání traťové mechanizace

Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK

Osvědčení pro technologické využití traťových strojů
 

7. Prodej užitého materiálu

Pro prodej užitých součástí k jinému použití, než byly původně vyrobeny a uvedeny na trh, Správa železnic v souladu se zákonem 22/1997 sb. v platném znění a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění prokazuje a prohlašuje shodu vlastností těchto výrobků s jejich předpokládaným druhotným použitím. Příslušná prohlášení o shodě, stavebně technická osvědčení a protokoly o provedených zkouškách:

Stavebně technická osvědčení a protokoly o provedených zkouškách
 

8. Osvědčení pro měření prostorové průchodnosti tratí (PPT)

Osvědčení vydaná na základě OTP Kontinuální měření prostorové průchodnosti železničních drah ručními měřidly